Posts categorized as "myutsawkasa.blogbaker.com"

KIA Dap Dung (5) Ginra Hta Nbung Laru A Majaw Mung Masha Nta (6) Hten Mat, Marai (1) Hkala Hkrum

Nov 4, 2014 ya shani 11:15am ten ram hta KIA Masat (2) Dap Ba npu Dap Dung (5) ginra Zup Ra, Hka Pra Yang hta nbung laru kaba wa ai majaw mung shawa ni a dum nta (6) hte RCM nawku jawng ni hten za mat ai lam shiga na chye lu ai, mung masha salang Dashi Brang Tawng ngu ai wa hkala hkrum ai lam mung matut na chye lu ai.

Ya ndai Nbung laru hkrum ai tsin yam masha htinggaw (6) a matu garum ningtum ni ra ahkyak nga sai lam shiga na chye lu ai.

Gahtet Gamawt Myen Hpyen Shiga

1526387_308339055988102_1673941552828985936_n.jpgNov 5, 2014 ya shani 12:00pm ten ram hta KIA Masat (5) Dap Ba ginra Manmaw Daw Hpum Yang Mare Myen asuya dap Hk.L.Y-(142) daju Hang Kai Bum kaw Myen dap Du Kaba "Bho Chuk Gyi" Myint Soe lawm ai Helicopter "Ji Grawng Nbungli" (1) wa yu nna hpyen majan mahkyen lam ni hpe wa matsun kau da nhtawm shana maga daw 4:10pm ten ram hta Manmaw de bai nhtang mat wa sai lam shiga na chye lu ai.

Daw Hpum Yang mare gaw KIO ginjaw Laiza hte nau ntsan ai shara Manmaw-Myitkyina lam nmaw ntsa kaw re lam na chye lu ai.

Myen Asuya A Shangwi Shapyaw Hpung Ni Sadung De Wa Ka Dan Na Matu Lung Wa

Nov 5, 2014 ya shani 11:00am ten ram hta KIA Masat (5) Dap Ba npu Dap Dung (3) ginra Sadung Mare lahta tsang jawng kaw Myen asuya "Pro-team" shangwi shapyaw hpung ni wa ka dan na matu Wai Maw kaw nna Modo (2) hte lung wa sai lam shiga na chye lu ai.

Hpa majaw ndai zawn galaw ai lam hpe tup hkrak nchye lu shi tim, grai laklai ai mabyin langai rai nga ai lam Wai Maw buga masha ni tsun kajai nga ma ai.

Hkakant Kahtan Lung Seng Maw Na Babyin

300933_259167657446576_100000600329067_966730_7889792_n.jpgOct 27, 2014 ya shani Uru Seng Maw Hpakant KIA Dap Dung (6) ginra Kahtan maw kaw lata hte lung seng htu ai masha ni a Lung Seng Nhkun ni hpe "We Awng Kaba" Company ni ga htu mawdaw kaba Bak-hole hte sa kaput kau ya sai lam shiga na chye lu ai.

Myen Dap Ni KIA Dap Dung (15) Ni Nga Ai De Sinant Kaji Kaba Gap Sharu Bun

10378278_635350246558268_7647025665188768844_n.jpgOct 27, 2014 ya shani 9:50pm ten ram hta KIA Masat (3) Dap Ba npu Dap Dung (15) ginra, Loi Ying, Wa  Tsa Bum, Ting Rawng Bum kaw nga ai myen tai hpyen ni hku nna tinang KIA dap ni nga ai Maru Bum hte Dum Bau Bum maga de sinant kaba 60mm hte 75mm ni (10) lang ram gap sharu bun ai lam shiga na chye lu ai, bai jak sinant ni hte mung gap dumbre bun ai lam siga na chye lu ai, rai tim tinang KIA maga na bai htang gap ai lam nnga ai lam mung matut na chye lu ai.

Oct 28, 2014 ya shani hta mung jahpawt daw 6:00am kaw nna 7:00am ten laman KIA Dap Dung (15) ni nga ai shara de Loi Ying kaw nga ai Myen tai hpyen ni sinant kaba 120mm (6) lang bai gap bun ai lam shiga na chye lu ai, sinant kaba si (2) gaw Mung Hka Kawng Ra Zup ga sau shaw ai de wa hkrat ai lam shiga matut na chye lu ai.

Oct 27-28, 2014 Ya Laman Na TNLA Hpyen Shamu Shamawt Shiga Ni

10398034_659442070815752_2955137335734390946_n.jpgOct 27, 2014 ya shani 2:00am ten ram hta lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba npu Dap Dung (2) ginra Lashi Man Mau kaw TNLA balawng hpyenla marai (3) shang wa ai hpe Kawng Hka (K.D.A) P.T.Ts dap ni wang rim la kau ai lam shiga na chye lu ai, TNLA marai (1) Sinat kabai da nna hprawng lawt mat ai lam shiga matut na chye lu ai.

 

Oct 27, 2014 ya shana 11:00pm ten ram hta lahta Sam mung KIA Dap Dung (8) ginra Bang Jan kaw na Kawng Hka (K.D.A) P.T.Ts dap de TNLA Balawng dap ni sinant sa gap bang ai lam shiga na chye lu ai. Si hkala shiga rai nchye lu shi ai.

 

Oct 28, 2014 ya jahpawt 3:00am ten ram hta lahta Sam Mung KIA Dap Dung (8) ginra Lashi Man Mau kaw nga ai Kawng Hka P.T.Ts ni hpe TNLA Balawng dap ni sa gap ai lam shiga na chye lu ai. Ndai gasat poi hta si hkala shiga nchye lu shi ai.

 

Oct 28, 2014 ya shana daw 6:50pm ten ram hta lahta Sam Mung KIA Dap Dung (2) ginra Shin Hkin Jai makau kaw TNLA Balawng dap ni hte Kawng Hka P.T.Ts dap ni gasat poi laja lana byin ai lam shiga na chye lu ai.

K.I.A Dap Dung (2) Ginra Kaw Myen Hte K.I.A Gasat Poi Byin

130123013552-kachin-army-myanmar-horizontal-gallery.jpgOct 15, 2014 ya shani 11:30am ten daram hta lahta Sam Mung K.I.A Masat (4) Dap Ba npu Dap Dung (2) ginra rai nga ai Je Sai hte Ting Gawt lapran kaw mying nchye shi ai Myen dap hpyen hpung langai hte tinang KIA Dap Dung (2) Hpyen hpung ni ang katut gasat poi laja lana byin ai lam shiga na chye lu ai.

Ndai gasat poi hta lahkawng maga na si hkala lam nga ai rai tim tup hkrak rai nchye shi ai.

Myen Dap Jet Nbungli (1) Danai De Wa Pyen Gawai

DSCF7342.JPGOct 14, 2014 ya shani 12:10pm ten daram hta K.I.A Masat (2) Dap Ba npu, Dap Dung (14) ginra Danai Mare de Myitkyina de na lung wa ai Myen hpyen dap jet Nbungli (1) Danai lamu gang hkau ntsa kaw (2,3) lang daram wa pyen gawai kau da nna Myitkyina de bai nhtang yu mat wa sai lam shiga na chye lu ai.

Hpakant Lai Sai Ginwang Kata Na Gala Amyu Sha Ni Hpe Lai Sai Myen Balik Hte Mare Masha Ni Gawt Nga

Oct 14, 2014 ya shani kaw nna K.I.A Masat (2) Dap Ba npu Dap Dung (6) ginra, Lai Sai Ginwang Daw kata na Myen balik ni hte mare masha ni pawng nna shani shagu ngu na Gala Amyu sha ni hpe gawt taw nga ai lam shiga na chye lu ai, Lai Sai Ginwang Daw kata na Gala nkau mi ya yang Hpakant Seng Tawng de wa nga sai lam shiga na chye lu ai.

K.I.A Dap Dung (6) Ginra Tang Gau Hte Gin Si Hkaw Mayan Na K.I.A Magam Gun Ni Hte Mung Masha Ni Yawng Yen Ya Na Matu Myen Dap Ni Atik Anang Tsun Matsun

300933_259167657446576_100000600329067_966730_7889792_n.jpgOct 13, 2014 ya shani Hpakant K.I.A Masat (6) Dap Dung ginra rai nga ai "Tang Gau" hte "Gin Si Hkaw" Mare mayan na salang ni hte hpung sara, Bukda kaw na Gaw Paka salang ni hpe Myen dap Tat.Ma-(66) kaw na Tat Ma Mho "Tsaw Min" shaga nna Hpakant Myen Balik Matsun Du daju "Tin Ko Ko" htawt sit ai lamang hta Tat.M-(66) npu na Hk.L.Y-(1) dap na Dap up Taik Yin Mho "Kyaw Zeya" kawn Tan Gau hte Gin Si Hkaw mare mayan na K.I.A Magam gun htinggaw ni hte mare masha ni yawng Oct 14, 2014 ya shani shana de daw 6:00pm ten hpang jahtum tawn nna yen ya na matu tsun matsun dat ai lam shiga na chye lu ai. N'yen ya ai rai yang gap shang wa na re lam ja ja bai kahtap tsun matsun wa ai lam shiga na chye lu ai.

Hpakant Myen Balik La (2) Sinant AJet Nre Ai Hte Jahkrit Nna Mung Masha Kaw Na Gumhpraw Mya La

10460678_640635669362368_6502035210920162121_n.jpgOct 12, 2014 ya shani 7:45am ten daram hta K.I.A Dap Dung (6) ginra Hpakant myen asuya Masat (30) balik dap na hpyen ma Win Naing hte Nyi Nyi Mawng yan gaw Na Maw mare na "Ever Win Company" rung kata gat dut ai salg. Kan Myat, Asak (38) ning kaw sa nna sinant kadun ajet nre ai hte gumhpraw sa jahkrit hpyi ai lam shiga na chye lu ai, dai myen balik la yen hpe Na Maw mare masha ni jawm rim adup nna Myen balik dap (30) de bai ap ya sai lam shiga matut na chye lu ai.

Ya na zawn myen asuya dap hte asuya magam dap ni gaw Wunpawng Mung Dan kata sha n-ga Myanmar mungdan ting shara shagu mung masha ni hpe makawp maga shim lam jaw na malai jahkrit shama, mya lu mya sha re ai amu hpe dingyang tawt lai nga ai re majaw ndai zawn re lam ni hpe ja ja ninghkam gasat sa wa ra nga ai.

Mung Masha Langai A KIO/KIA Ginjaw De Shagun Laika

shagun laika.jpg

Kayin (Karen) Rawt Malan Hpung (4) Pawng Mat Sai

Kayin "Karen" Rawt Malan Hpung (4) Rai Nga Ai, KNLA, KNDO, DKBA and KNU/KNLA-PC, Ndai Hpung (4) Gaw Hpung (1) Sha Hku Nna Pawng Mat Sai Lam Shiga Na Chye Lu Ai. Ndai Rawt Malan Hpung (4) Hpe Gumhpawn Nna "KAF" (Kawthoolei Armed Forces -KAF) Ngu Amying Shingteng Jaw Let Rawt Malan Magam Lit Hpe Rau Sha Matut Galaw Sa Wa Sana Re Lam October 13, 2014 Ya Shani Ndau Dat Sai Re.

Karen Armed Forces Statement on Reunification.jpg

MUNG SHAWA NSEN

1656342_525431484237279_1412043923_n.jpg


 


 

MUNG  SHAWA  NSEN
Wunpawng Jet Ai Ni Yawng alu sha hti yu ga

Wunpawng Amyu sha re ni yawng ndai laman byin nga ai Mungdan kata na hpyen masa, mung masa lam ni hpe shiga dingyang hti ai ni gaw chye chyalu rai na re. Masa hpe yu yang Majan kaba (Full scale of Civil War) byin na masa nga ai, Myen asuya gaw anhte hpyi shawn nga ai hpa hpe mung nkam jaw ai majaw bawnu galaw nga sai, Myen hpyen dap ni grau grau shaja wa ai majaw simsa lam bawng ban ai lam hta laja lana dinbai dingna jaw nga sa.

Bai, Myen Gumsan Magam Thein Sein tsun ai mung "Gap hkat jahkring ai lam nlu galaw yang gaw 2015 ra lata poi mung nmai byin na re" nga nna tsun ndau nga sai, Myen hpyen dap a Dap Awn Daju Myin Awng Lhaing tsun ai mung "UNFC a majaw simsa lam hpe ahtu hkra shangun wa mai ai" nga nna tsun ndau nga sai re. Dai majaw ndai lam ni hpe yu yang Myen Mung baw sang rawt malan hpung ni hpe mara shagun nna 2015 Ra Lata poi dawm kau nhtawm ma ja gasat na masing re ngu mu mada lu ai. Lahta Sam Mung de mung hpyen n-gun kaba hte grau grau htu shadut lung wa nga sai re.

Dai majaw tinang a K.I.A hpyen dap hpe n-gun ja wa hkra anhte yawng hta lit nga ai, jahtum na sawng dik ai majan hte yak hkak lam hpe lai di ra sana re ngu mu mada ai. Yawng chye chyalu re majaw tinang a hpyendap de lawan ai hku hpyen shang saga, hpyenla hpyen n-gun grai ra nga sai ngu mu mada ai, ya prat gaw hpyen lahkawn chyai taw ai baw prat nrai sai, yawng gaw madu myit hte K.I.A dap de lawan shang ga ngu lajin dat ai. N'gup ga hte tsun yu yang nlu jang gaw lagaw lata hte brawng rai gamu hkat ra sai ga re.

KIO/KIA hku nna shawng ma ja htim gasat nmai nga ai, mung shawa nsen kaba shawng shapraw ra ai, Mung Sahwa a ra ai lam hku hkan nna she KIO/KIA ni mung hkan galaw mai nga ai, dai majaw Wunpawng amyu sha yawng nsen langai sha shapraw dat ra sai, mungkan de ndau ra sai, "Myen hte nkam pawng sai, garan pru sana, Awm Dawm Shanglawt Ra Ai" ngu nna mung shawa a nsen kaba shapraw dat jang she KIO/KIA ni mung Mung Shwa a nsen, Mung shawa a myit ra hte maren hkan galaw mai nga ai. Ya na masa gaw KIO/KIA shawng htim gasat majan nmai hpang nga ai, Mung shawa a nsen hku hkan nna she majan gasat mai nga ai, dai shaloi she KIO/KIA hpe mungkan mungdan ni madi shadaw chye na wa na re ngu mu mada lu ai.

K.I.A Dap Dung (9) Ni Myen Hpyen Mawdaw Hkap Kapaw, Myen Si Hkala Lam Nga

10001440_626683077411895_4799544604771337429_n.jpgOct 10, 2014 ya shani 7:00am ten ram hta lahta Sam Mung Muse makau (105) Mile kaw nna Mawdaw kaba (9) tup hta hpyenla hpring hpring htaw nna Kuthkai maga de yu wa ai Myen dap hpyen hpung hpe tinang KIA Masat (4) Dap Ba npu, Dap Dung (9) na Kung (3) ni Nam Um kaw Bawm hte hkap adem bun dat ai hta Myen mawdaw (1) tsep kawp hten mat nna si hkala lam nga ai rai tim tup hkrak nchye lu shi ai.

Manmaw Nba Pa, Nba Zup Kaw Miwa Amyu Sha Hkan La Bawm Gajam Kapaw La, Madu Jan Si Mat

Oct 11, 2014 ya shani 2:15pm ten daram hta Manmaw ginwang Nba Pa Ninghtawn, Nba Zup kaw nna Bang Bying de sa wa ai lam kaba Miwa jarit tinang maga hkran na gate makau kaw Miwa Mungdan Gwi Zhu Mung daw kaw na Miwa la Mashawn Sin hte Jan Ting Shau Yin hkan la hkrai ginsum gap nna nga ai hta, Bawm yan kajam chyai ai kaw bawm yan kapaw wa nna Madu jan Ting Shau Yin kalang lata si mat, madu wa mung laja lana hkala hkrum nna Miwa hkran Nawng Tau tsi rung de htaw mat wa sai lam buga shiga lawk kawn na chye lu ai.

Theme: Fresh Print by BlogBaker. Powered by BlogBaker.