Posts categorized as "myutsawkasa.blogbaker.com"

Myen Dap Ni KBC Jawng Wang De Sinant Kaba Gap Bang

10378278_635350246558268_7647025665188768844_n.jpgJuly 8, 2014 ya shani 5:30pm ten ram hta KIA Masat (3) Dap Ba npu Dap Dung (27) ginra Mung Hkawng kaw dung ai Myen asuya dap Hk.M.Y-(318) dap ni Mung Hkawng KBC Hkalup Hpung Jawng Wang hpyen yen dabang de sinant kaba 60mm (1) lang gap bang dat ai majaw Wang kata na ginsum (3) kaw hkra nna hten za mat ai lam nga, masha gaw hka shin sa mat ai ten ang ai majaw hpa nra ai lam shiga na chye lu ai.

Mung Masha Asak Nhpring Ai Jinghpaw Ma (2) Adup Sat Katut

Lai wa sai May 21, 2014 ya shani Jinghaw Mung KIA Masat (11) Dap Dung ginra Wa Awng mare shingdu kaw Myen salang U Kyaw Khaing a wut ju shara hta Wa Awng mare kaw shanu nga ai Salang labang Gam Mun a kasha "Naw Htoi" Asak (12) ning hte Salang Hpau Rawm Tu a kasha "Myu San Li" Asak (8) ning re yen hpe shanhte a lata htu leng makoi kau ya ai ngu nna gayat sat da ai hpe Amu hpaw na matu Balik dap de sa shawk ai ram tim Ahkyak nla ya ai majaw July 8, 2014 ya shani Myitkyina Ginwang "District" Rung de shana wa ai lam shiga na chye lu ai.

Myen Hpyen Dap A Kata Lam Shiga Ni

Jinghpaw Kasa Myen1 (16).jpgJuly 7, 2014 ya shani KIA masat (2) Dap Dung npu Dap Dung (6) ginra Hpakant Byoha Kawng kaw myen tai hpyen ni zuphpawng galaw ai hta KIA magam gun MHH, MKM, hte Salang Kaba ni hpe laja lana rim na matu Tat Ma Mho kawn matsun dat ai lam shiga na chye lu ai.

Ya yang lai sai bat hta Myen asuya dap de Nsin Shang mat wa ai Sam Amyu shayi sha KIA Du hpe Laiza makau Nam San Yang mare kaw dung ai Myen asuya dap ni hku nna Laiza Pru shang lam chyinghka kaw shadung tawn nna shani shagu Lai wa lai sa Laiza Pru shang masha ni hta KIA magam gun lawm nlawm atik anang sin yu shangun nga ai lam shiga na chye lu ai.

Taing Mho Thun Thun Naung Hte Hpung Ni K.I.A Hpe Laja Lana Gasat Na Matu Miwa Asuya Hte Wa Jahkrup, Miwa Ahkang Jaw Dat

1920184_621086041320886_7896689780222563253_n.jpglai wa sai July 4, 2014 ya shani Miwa Mung "Thin Chung" lai mat wa ai Jing hpaw mung M.P.Hk Dap Lit Hkam Taing Mho "Thun Thun Naung hte Dho Taing Mho lawm, S.Y Hp-G-1 hpung ni gaw Miwa Mung Thin Chung Mare hta Miwa Asuya Salang ni hte zuphpawng sa galaw ai hta K.I.A hpe gasat na matu wa jahkrup ai re lam K.I.A shiga lawk kawn na chye lu ai. 

Miwa Asuya hku nna mung myit hkrum ahkang jaw dat sai re lam matut na chye lu ai, Taing Mho Thun Thun Naung hte hpung ni July 6, 2014 ya shani Myitkyina de bai nhtang du wa sai lam shiga na chye lu ai, Dho Taing Mho gaw Pang Wa ginra "Hpri Maw" kaw ngam nga ta nna hpyen majan masing jahkrat nga ai lam na chye lu ai.

July 7, 2014 ya shani Waw Hkyung kaw nna machyu pala wa htaw la ai lam shiga na chye lu ai.

July 6-7, 2014 Ya Laman Na Myen Hpyen Shamu Shamawt Shiga Ni

10313064_640125596080733_3929330766215940598_n.jpgJuly 6, 2014 ya shani 6:00am ten ram hta Manmaw kaw nna Shwigu de lai yu mat wa ai Jinghpaw Mung Hkring Mang daju Lajawn Ngan Seng hpung ni 2:00pm ten ram hta Manmaw de bai nhtang du wa sai lam shiga na chye lu ai, July 8, 2014 ya shani Loi Je de bai sa du na re lam na chye lu ai.

July 7, 2014 ya shani lahta Sam Mung Kuthkai de na Myen hpyen Modo (7) hta malu masha arung arai htaw lung wa ai ni Muse makau (105) mile Myen dap kaw 6:00pm ten ram hta du shang wa sai lam shiga na chye lu ai. 

July 7, 2014 ya shani lahta Sam Mung Ku Kang hkran de na rap wa ai mying nchye ai myen tai hpyen hpung langai Man Kawng shang kau da nna Loi Wing maga rai mat wa sai lam shiga na chye lu ai.

July 6, 2014 ya shani 10:00am ten ram hta KIA Masat (2) Dap Ba npu Dap Dung (11) ginra Myitkyina M.P.Hk dap kaw nna yu wa ai myen hpyen Modo (6) n-gun (130) daram hte arung arai htaw nna Hk.M.Y-(390) dap de lai shang mat wa sai lam shiga na chye lu ai.

July 6, 2014 ya shani 5:20pm ten ram hta KIA Dap Dung (11) ginra de Sam Mung de nna lung wa ai Myen dap Hk.L.Y-(68) dap ni Modo (5) n-gun (100) daram gaw Jinghpaw Mung Sar Maw Hk.L.Y-(105) dap de du shang wa sai lam shiga na chye lu ai.

Ya yang Jinghpaw Mung de lahta Sam Mung maga de na Myen hpyen dap ni hpe bai kalut la nna sa taw nga sai la shiga na chye lu ai.

KIA Masat (27) Dap Dung Ginra Kaw Gasat Poi Byin

10277409_618086351617991_4456362550895057829_n.jpgJuly 4, 2014 ya shani 7:00pm ten ram hta KIA Masat (3) Dap Ba npu Dap Dung (27) ginra Ban Hkung Yang kaw nga ai Hk.M.Y-(416) hpyen hpung ni Maw Swi Hka rap nna Maw Swi mare de gale pru wa ai kaw KIA Dap Dung (12) na MHH ni hte hkrum katut gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.

Ndai gasat poi hta lahkawng maga na si hkala shiga tup hkrak nchye lu shi ai.

KIA Masat (9) Dap Dung Ginra Nam Ngawn Kaw TNLA Hte Myen Dap Ni Gasat Poi Byin

10291775_337151503104101_7697000787255680024_n.jpgJuly 3, 2014 ya shani 12:30 pm ten ram hta Lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba npu Masat (9) Dap Dung ginra Nam Ngawn Hkaraw kaw mying nchye shi ai Myen hpyen hpung ni hte TNLA Balawng dap ni gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.

Ndai Gasat poi hta lahkawng maga na si hkala shiga tup hkrak nchye lu shi ai.

July 4-5, 2014 Ya Shani Na Myen Hpyen Shamu Shamawt Shiga Ni, Jinghpaw Mung Taing Mho Thun Thun Naung Miwa Mung De Du Nga

1920184_621086041320886_7896689780222563253_n.jpgJuly 4, 2014 ya shani 10:00am ten ram hta KIA Masat (5) Dap Ba npu Masat (3) Dap Dung ginra Waw Hkyung, Shing Jai B.G.F dap kaw Jinghpaw Mung M.P.Hk Taing Mho "Thun Thun Naung" hte Ts.Y.Hp G-1 ni wa gawan du da nna Miwa Mung Htin Chung de bai lai lung mat wa sai lam shiga na chye lu ai.

July 5, 2014 ya shani 3:00am ten ram hta KIA Masat (2) Dap Ba npu Masat (11) Dap dung ginra Maran Kahtawng kawn lagaw lam hkawm mat wa ai myen hpyen hpung n-gun (73) ram hte Hk.L.Y-(105) dap kaw na hpyen hpung ni hte pawng nna Modo (10) tup n-gun (120) daram hte Hk.M.Y-(390) dap de bai du shang wa sai lam shiga na chye lu ai.

July 5, 2014 ya shani 12:30pm ten ram hta lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba npu Masat (9) dap dung ginra Nam Um, Man Hawng, Maw Tawng ndai kahtawng (3) hta mying nchye shi ai Myen hpyen hpung n-gun (200) ram du nga sai lam shiga na chye lu ai.

July 5, 2014 ya shani 4:30pm ten ram hta lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba npu masat (36) Dap Dung ginra Mung Baw gat pa kaw nna pru mat wa ai Myen hpyen hpung n-gun (60) ram gaw Win Seng kaw wa du nga, 1:00pm ten ram hta Mung Baw lam maga na yu wa ai myen hpyen hpung n-gun (100) grupyin ni Nam Tau kaw bai wa du nga sai lam shiga na chye lu ai.

KIA Masat (2) Dap Dung Ginra Kaw Gasat Poi Byin

10428058_653253918081963_3883231900919071659_n.jpgJuly 4, 2014 ya shani 11:00am ten kaw nna 1:00pm ten ram kaw du hkra KIA Masat (4) Dap Ba npu Dap Dung (2) kaw na MHH hpyen hpung Kung (4) ni hte mying nchye ai hpyen asuya dap hpyen hpung ni Mung Paw hte Sai Hkau lapran kaw gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.

Ndai gasat poi hta lahkawng maga na si hkala shiga tup hkrak nchye lu shi ai.

July 3-4, 2014 Ya Laman Na Hpyen Shiga Ni

Flag_of_Myanmar.svg.pngJuly 4, 2014 ya shani 10:00am ten ram hta Jinghpaw Mung Hkring Mang Lajawn Ngan Seng hte asuya hpung ni hku nna Modo kaba/kaji yawng (26) hte Gang Dau Kawn lai nna Daw Hpum Yang mare kaw shana de daw 1:00pm ten kaw nna Zuphpawng galaw ai lam shiga na chye lu ai. 

Junly 3, 2014 ya shani hta Manmaw Zin Lum Bum kaw dung ai Myen dap Byoha Mho Loi Je de wa du nga ai lam shiga na chye lu ai, ya du hkra bai nhtang yu wa ai lam hpa nnga ai lam mung matut na chye lu ai.

July 3, 2014 Ya Shani Na Hpyen Hpyen Shamu Shamawt Shiga Ni

10464362_337698253049426_327878402770584116_n.jpgJuly 3, 2014 ya shani 9:30pm ten ram hta Manmaw kaw nna Myen hpyen Modo (5) hta hpyenla hpring hpring htaw nna lung wa ai hpyen hpung ni KIA Masat (5) Dap Ba Ginra Daw Hpum Yang kaw 1:30pm ten ram hta du shang wa sai lam shiga na chye lu ai, Modo (2) gaw Dingga de bai lai lung mat wa sai lam shiga matut na chye lu ai.

July 3, 2014 ya shani 2:00am ten ram hta KIA Masat (2) Dap Ba npu Masat (11) Dap Dung ginra de Myen hpyen dap Hk-L-Y-(74) dap na Du "Teing Zaw Oo" Woi awn ai n-gun (150) grupyin hpyen hpung ni Modo (5) hte Myitkyina de du shang wa sai lam siga na chye lu ai, Mali Hka Mazup "Myit Sung" kaw wa dung na ni re lam shiga na chye lu ai.

July 1, 2014 ya shani kaw nna Manmaw Ginwang KIA Masat (3) Dap Ba npu Masat (12) Dap Dung ginra Nam Ling Pa Ninghtawn Di Bu Hka mahkrai kaw Myen hpyen dap Hk-M-Y-(363) hpyen hpung n-gun (160) grupyin hpyen hpung ni bai wa dung nga sai lam shiga na chye lu ai.

July 2, 2014 ya shani kaw nna Myitkyina-Laiza pru shang lam hpe Laiza makau Nam San Yang kaw dung ai Myen hpyen dap ni kawn tsep kawp pat kau sai lam shiga na chye lu ai, galoi du hkra pat na re hpe tup hkrak nchye lu shi ai. Laiza Muklum hte Laiza Gaiwang kata na mung mare masha ni a matu Myen Mung de na masha lang arung arai hte kaga malu masha ni hpe ndai lam Hku nna sha ginlen shalai ya nga ai re lam shiga na chye lu ai.

KIA Masat (36) Dap Dung Ginra Nam Se Pa Nbung Hkyet kaw Gasat Poi Byin

1779684_656404194418894_138245303_n.jpgJune 25, 2014 ya shani 4:8pm ten ram hta lahta Sam Mung KIA masat (4) Dap Ba npu Masat (36) Dap Dung ginra Nam Se Pa, Nbung Hkyet kaw mying nchye ai Myen hpyen hpung ni hte tinang KIA Dap Dung (36) na MHH pawng hpawm hpyen hpung ni ang katut gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai. 

Ndai gasat poi hta lahkawng maga na si hkala shiga tup hkrak rai nchye lu shi ai.

KIA Masat (34) Dap Dung Bang Chyaram Hte Mung Lung Lapran kaw TNLA Dap Ni Myen Hpyen Hpe Bawm Hte Hkap Gasat, Myen Dap

10154220_632679716812231_6051212401443057228_n.jpgJune 25, 2014 ya shani 11:00am ten ram hta lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba npu Masat (34) Dap Dung ginra "Bang Chyaram" hte "Mung Lung" lapran kaw Myen hpyen Dap Nu (77) ni lung wa ai hpe TNLA Hpu-nau Balawng dap ni Nga Rung Bawm (1) hkap dem bun dat ai hta Myen dap maga na mying nchye shi ai Dho Bho Mho Gyi madang re "Byoha Mho" (1) hkrat sum mat nna hpyen ma marai (8) ram hkala hkrum mat ai lam shiga na chye lu ai.

Ya yang lahta Sam Mung KIA Hte TNLA dap ni a ginra ni hta du nga ai myen asuya dap ni gaw lani hte lani si hkala lam grau grau law wa ai sha n-ga, Myen hpyenla hte lapran tsang hpyen du ni gaw majan gasat shamu shamawt hkawm na matu grai hkrit nga masai lam shiga na chye lu ai.

KIA Masat (34) Dap Dung Ginra Kaw TNLA Ni Myen Hpyen Modo Hkap Kapaw, Myen Marai (9) Ram Hkala

10380322_626772827416010_3176695946606197853_n.jpgJune 25, 2014 ya shani 9:00am grupyin hta lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba npu Masat (34) Dap Dung ginra "Cyauk Me" kaw nna Nam San De lung wa ai Myen tai hpyen Modo yan hte TNLA Hpu-nau Balawng dap ni Bawm (1) hkap adem bun dat ai hta Myen dap maga na yawm htum marai (9) ram hkala hkrum mat ai lam shiga na chye lu ai.

June 24, 2014 KIA Dap Dung (36) Ginra Hka Ya Mahkrai Zing Gasat Poi Shiga Matut

003.jpg

Mani June 24, 2014 ya shani lahta Sam Mung KIA Masat (36) Dap Dung ginra Mung Ya Hka mahkrai pawt sin ai Myen asuya dap Dap Nu (11) na hpyen hpung ni a Post hpe tinang KIA MHH hte TNLA, MNDA Dap Hpawm ni sa htim gasat zing kau ai hta Myen hpyen maga na mrai (4) tup si nna marai (8) hkala hkrum mat ai lam shiga na chye lu ai.

Muse (105) Mile Gate Kaw Ē B́aw Ka Company Na La (1) Modo Hte Da Sang Ma Ja Wa Htim Adawt Ai Majaw Myen Asuya Costom Hpa-awn Si Mat

June 24, 2014 ya shani 2:00pm ten ram hta lahta Sam Mung Muse makau (105) Mile Gate kaw Company kaw na la (1) Maw Tawng maga de na Modo hte lung wa nna (105) Mile gate kaw Costom hta ai balik marai (10) dung nga ai kaw Modo hte dingsa Ma Ja wa htim adawt dat ai majaw Costom Hpa-awn si mat nna ngam ai marai (9) gaw daw hten hkala hkrum mat ai lam shiga na chye lu ai.

Ndai Costom balik ni gaw lai sai ten hta compny ni Modo hte arung arai ni hpe ya sha ya sha rim kau ya ai majaw myit ndik nna ya na zawn wa da sang wa adawt ai re nga nna Buga masha ni kawn na chye lu ai. 

Theme: Fresh Print by BlogBaker. Powered by BlogBaker.