Posts categorized as "myutsawkasa.blogbaker.com"

Lahta Sam Mung Mung Gu Myen Dap Byoha Mho Kawn Mung Mare Masaha Ni Hte Zuphpawng Galaw

10461746_684451194968416_1264273239969536845_n.jpg

Sep 1, 2014 ya shani 12:00Pm ten kaw na 2:00Pm ten du hkra lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba npu Dap Dung (36) ginra Mung Gu kaw Myen asuya dap Byoha Mho wa kawn Mung mare masha ni hte zuphpawng galaw ai hta Ka-ni nang Hpam Pat jasan mat wa na hte Mung masa lam mung grau grau sim sa wa sana re ngu hkaw tsun ai lam shiga na chye lu ai.

KIA Masat (1) Dap Ba Ginra Kata Mali Hka Lam Hku Jak Li Hte Hkawm Sa Lam Bai Hpaw Dat Ya

Lai wa sai shata (4) daram pat tawn ai KIA Masat (1) Dap Ba ginra kata Mali Hka lam hku nna Jak Li ni hpe pat tawn da ai kaw na Aug 31, 2014 ya shani kaw na Myen asuya dap ni bai hpaw dat ya sai lam shiga na chye lu ai.

Hpa-kant K.B.C Hpyen Yen Dabang De Myen Dap Tat.M (66) Na Dap Up Hte Campanay Ni Sa Garum Jaw

10455314_661560203924182_3287294041066694019_n.jpgSep 1, 2014 ya shani 11:45Am ten ram hta Wunpawng Mungdan Uru Sengmaw Hpakant K.B.C hpyen yen dabang de Myen asuya dap Tat.M-(66) na Tat.Ma Mho Win Bho Shing kawn myen gumhpraw Kys-500,000 (sen manga), Yup Zau Hkawng Jan Hkawn Tawng kawn Kys-20,000,000 (sen hkun) sa garum jaw ai lam shiga na chye lu ai. Kaga ra mara hpe "Yaddana Ti Ri" Campany hte kaga Company ni mung sa garum jaw ai lam matut na chye lu ai.

Jinghpaw Mung Hta Myen Asuya Dap Ni Hpyen Sharin Shakyang Ai Lam, Hpyen N-gun Jat Ai Lam Grau Galaw Wa

1604468_635350176558275_751113667677432585_n.jpgLai wa sai August 27, 2014 ya shani kaw nna Wunpawng Mungdan Hugawng Danai Ginwang KIA Masat (2) Dap Ba ginra Danai mare kaw daju ai Myen asuya D.K.Ts dap hta Myen dap Laksan sinant kaba hpung ni hku nna sinant kaba 82mm, 84mm, 105mm hpan ni hpe shani shagu ngu na gap sharin shakyang nga ai lam shiga na chye lu ai.

KIO/KIA ginjaw makau grupyin ginra ni de mung ndai laman myen asuya dap ni dap galai ai hta hpyen n-gun grau grau jat wa ai lam KIA shiga lawk kawn na chye lu ai.

Myen Asuya Hpyen Gasat Jet Nbungli KIO Ginjaw Ginra Ni De Sa Pyen Gawai

1661031_592799830816174_1662768295_n.jpg

August 29, 2014 ya shani 3:30pm ten grupyin hta KIA Ginjaw Laiza makau grupyin, KIA Masat (5) Dap Ba ginra ntsa hku Myen asuya hpyen gasat Jet Nbungli (2) wa pyen gawai lai mat wa ai lam shiga na chye lu ai.

August 30, 2014 ya shani mung 7:45am ten daram hta Myen asuya dap hpyen gasat Jet Nbungli (1) KIO ginjaw dingsa Lai Sin Bum de wa pyen gawoi kau da nna bai nhtang mat wa ai lam shiga na chye lu ai.

Hpa majaw ya na zawn KIO ginjaw ginra ni de Myen asuya dap Hpyen gasat Jet nbungli ni wa pyen gawai ai re hpe tup hkrak nchye shi ai, lai wa sai shaning 2012-2013 Ginjaw ginra majan kaba rai nhpang yang mung ya na zawn myen asuya dap hpyen nbungli ni lang hte lang wa pyen gawai ai hpang kade nna yang majan byin wa ai re lam Laiza Buga masha ni tsun kajai nga ma ai.

KIA Dap Dung (34) Ginra Kaw Myen Hte TNLA Ni Gasat Poi Byin, Myen Si Hkala Lam Nga

DSCF8241.JPGAugust 26, 2014 ya shani 8:30am ten ram hta lahta Sam Mung KAI masat (4) Dap Ba npu Dap Dung (34) ginra Seng Kawng kaw Myen asuya dap Hk.L.Y-(130) dap ni the hpu-nau Balawng dap TNLA ni gasat poi laja lana byin ai lam shiga na chye lu ai.

Ndai gasat poi hta Myen dap maga na marai (1) si nna marai (3) ram hkala hkrum mat ai lam shiga na chye lu ai.

KIA Dap Dung (2) Ginra Kaw Gasat Poi Byin, Myen Si Hkala Lam Nga

1517586_563781823720616_5209125679788116866_n.jpgAugust 25, 2014 ya shani 11:00am ten ram hta lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba npu Dap Dung (2) ginra Ting Hkan kaw Myen asuya dap Dap Nu (99) npu na hpyen hpung ni the tinang KIA Dap Dung (2) Dap Dup hpung ni ang katut gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.

Ndai gasat poi hta Myen asuya dap maga na marai (1) si nna marai (5) ram hkala hkrum mat ai lam na chye lu ai. Tinang KIA maga na Karai Kasang chyeju the hpa nra ai lam mung matut na chye lu ai.

Myen Asuya Dap Ni Sinant Kaba Majoi Gap Sharu Bun

1604468_635350176558275_751113667677432585_n.jpgAugust 14, 2014 ya shani hta KIA Masat (3) Dap Ba npu Dap Dung (27) ginra KIA ni yen kau da ai Bau Noi Post kaw nga ai Myen asuya dap ni makau grupyin ni de sinant kaba 81mm (5) lang gap bun ai lam na chye lu ai, dai hpang shana yup tung ten 10:30pm kaw nna 11:00pm ten ram du hkra Manmaw Nam Hkam lam Kai Htik kaw daju ai Myen asuya dap ni Ma Htek, Lai Kaw, Pali Bum ndai shara (3) ni de sinant kaba 120mm (25) lang gap sharu bun ai lam shiga na chye lu ai.

Danai Mare Balik Dap Hkyuk Htawng Masha Ni Kasu Kabrawng Byin, Hkyuk Masha Marai (10) Hprawng Mat

10460678_640635669362368_6502035210920162121_n.jpgAugust 13, 2014 ya shani 2:00pm ten ram hta KIA Masat (2) Dap Ba npu Dap Dung (14) ginra Danai mare Balik Dap kaw Hkyuk htawng masha ni kasu kabrawng byin ai majaw hkyuk rawng masha marai (10) hprawng mat ai lam shiga na chye lu ai. Dai hpang August 14, 2014 ya shani Nam Ti, Mho Gaung de na Balik n-gun (25) daram Modo (3) hte Danai de n-gun bai wa jat da sai lam shiga na chye lu ai.

Danai Lam Ban Kawk Kaw Masha Htaw Modo Buss (1) Galau, Marai (3) Hkala, Marai (1) Si

10268701_674667032570923_226855516640129753_n.jpgAugust 14, 2014 ya shani 3:00pm ten ram hta KIA Masat (2) Dap Ba, Dap Dung (14) ginra Danai sa lam Ban Kawk Yuzana Company makau kaw mung masha htaw Modo Mini Buss (1) galau ai hta masha marai (3) hkala nna U Thun Win Asak (35) ning si mat ai lam shiga na chye lu ai. Hkala ai marai masum ni gaw: (1) Ma Win Tu, (2) Daw Tha Yin, (3) Maran Bawm Awng (driver) ni re lam na chye lu ai.

August 13-15, 2014 Ya Laman Laiza Makau Grup Yin Myen Hpyen Shamu Shamat Shiga

1505154_608955065867317_3847256690869785331_n.jpgAugust 13-15, 2014 ya laman hta Myen asuya hpyen dap ni KIA ginjaw Laiza makau grupyin ginra ni de hpyen n-gun hte Laknak Kaba, machyu pala ni bai htaw lahka sa nga ai lam shiga na chye lu ai.

August 15, 2014 ya shani mung Manmaw de na Sinant kaba hte machyu pala ni hpring hkra htaw tawn ai Modo kaba (5) tup Daw Hpum Yang de du shang wa sai lam na chye lu ai. KIA Dap Dung (15) 2011 ning majan shawng byin hpang ai shara Sang Gang de mung hpyen Modo kaba (5) tup hte hpyen n-gun wa jat da sai lam shiga matut na chye lu ai. Nam San Hka Nam shadan Pa, Hawk Jang, Man Bang ni hkan mung Myen dap ni bai shamu shamawt hkawm wa nga sai lam shiga na chye lu ai.

Ya na zawn KIO ginjaw Laiza makau grupyin ginra ni de Myen hpyen bai shamu shamawt wa ai hte seng nna Laiza na KIA du Salang (1) hpe san yu yang mung teng ai lam hte KIA hpyen dap ni hpe mung ya yang shara la Jin Jin, aten hpring sadi maja na matu matsun da sai lam tsun shana wa ai. Gap Hkat jahkring simsa lam bawng ban nga ai rai tim tara nlang ai myen asuya a majaw tinang KIA dap ni mung aten shagu maja shajin let nga ai lam na chye lu ai.

KIA Dap Dung (26) Ginra Nawng Lut Muk Mu Kaw Gasat Poi Byin, Muk Mu KIA Post Hpe Yen Kau

10428058_653253918081963_3883231900919071659_n.jpgLai wa sai August 11, 2014 ya 5:10pm ten ram kaw nna KIA Masat (2) Dap Ba npu Dap Dung (26) Nawng Lut ginwang daw tinang KIA MHH ni shara la nga ai "Muk Mu" Post hpe Myen asuya dap Dap Nu (66) npu na Hk.L.Y-(14) hpyen hpung ni ma ja wa htim gasat ai majaw shana ting gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai. Gasat Poi gaw hpang jahpawt August 12, 2014 ya 5:00am ten du hkra Dap Reng Du Jum Lum San hpung ni hte laja lana matut gasat nga ai re lam na chye lu ai.

Dai hpang tinang KIA maga na ni macyu pala ma mat ai majaw Muk Mu KIA Post hpe jahpawt daw 5:30am ten ram hta yen kau da sai lam shiga na chye lu ai. Ya yang Muk Mu KIA Post hta Myen asuya dap ni bai shara la nga sai lam shiga na chye lu ai. Ndai gasat poi hta tinang KIA dap maga na hpa nra ai lam na chye lu ai, Myen dap maga na si hkala lam nga ai rai tim tup hkrak nchye lu shi ai.

Ya Yang KIA Dap Dung (6) ginra hte Dap Dung (26) ginra ni de majan grau grau laja wa nga ai majaw akyu ja ja hpyi ya ga ngu lajin dat ai.

Myen Asuya Dap Ni Kap Maw Mare Na Salang Yaw Ying Hpe Mara Kata Rim Adup Zingri

10313064_640125596080733_3929330766215940598_n.jpgAugust 12, 2014 ya shani 10:00am ten ram hta KIA Masat (2) Dap Ba npu Dap Dun (6) ginra Kap Maw Hkum Tsai mare na Salang U-sa Yawng Ying Asak (50) ning hpe Myen asuya dap Dap Nu (66) npu na hpyen hpung ni mare kata rim adup zingri nna du kaw Nhkyi hte galun ya ai majaw sai nau htaw mat nna Kap Maw mare Salang wa nan Nam Ya tsi rung de wa sa ai lam shiga na chye lu ai.

Ya Yang Uru Seng Maw Hpakant KIA Dap Dung (6) ginra ni hta Myen asuya dap ni lani hte lani grau grau shamu shamawt wa nga ai lam shiga na chye lua ai.

KIA Dap Dung (27) Ginra Bau Noi Bum Kaw Gasat Poi Byin, Bau Noi Lai Si Hkyet KIA Post Hpe Yen Kau

10367713_622091847886972_2623048066980292788_n.jpgAugust 12, 2014 ya shani 8:15 ten ram hta KIA Masat (3) Dap Ba npu Dap Dung (27) ginra Nam Ya maga hku nna Myen asuya dap Hk.L.Y-(77) n-gun (50) grupyin hpung ni tinang KIA dap Du Tau Myi Shi Htoi San woi awn ai marai (6) sha nga ai Bau Noi Lai Si Hkyet Post de akajawng sha Ma Ja htim gasat shang wa ai majaw gasat poi byin ai hpang tinang KIA Lai Si Hkyet Post hpe yen kau da sai lam shiga na chye lu ai.

Ya yang Bau Noi Lai Si Hkyet Post hta Myen asuya dap ni shara la nga sai lam shiga na chye lu ai. Tinang KIA maga na hpa nra ai lam mung matut na chye lu ai. Ya na zawn simsa lam bawngban nga ai ten hta rai tim Myen asuya dap ni gaw shani shagu tinang KIA uphkang ginra ni daw hpyen n-gun jat shamu shamawt, htim gasat ai lam hpe dingyang galaw nga ai re.

KIA Dap Dung (6) Ginra Nam Ya Kap Maw Makau Kaw Gasat Poi Byin, Myen Si Hkala Lam Law

1977406_241088196078356_3149332928887683127_n.jpgAugust 10, 2014 ya shani 11:00am ten ram hta Wunpawng Mungdan Uru Seng Maw Ginwang KIA Masat (2) Dap Ba npu Dap Dung (6) ginra Nam Ya Kap Maw Makau Shalip Hka Makau kaw Myen asuya dap HK.M.Y-(108) na Bho Gyi "Banya Han" woi awn ai hpyen hpung hte tinang KIA Dap Dung (6) na MHH ni laja lana gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.

Myen dap maga na ni kalut hprawng mat wa ai hpe tinang KIA hpyen hpung ni bai hkan shachyut gap ai hta Myen dap maga na tup hkrak nchye tim ram ram wa si ai gaw si hkala ai gaw hkala rai jawng ai lam shiga na chye lu ai. Matut nna mung ndai laman KIA Dap Dung (6) ginra ni hta majan grau laja wa na masa nga ai lam KIA Du salang (1) tsun shana wa ai.

KIA Dap Dung (34) Ni Myen Modo Hkap Kapaw, Myen Marai (4) Hkala Hkrum, Myen Du Kaba (1) Hkala Sawng, Modo (1) Hten Mat

10268669_550973071685184_1313353853679089770_n.jpgAugust 7, 2014 ya jahpawt manap 5:00am ten ram hta lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba npu Dap Dung (34) ginra Mung Gu ginwang daw Nam Tau Ninghtawn kata Nam Tau kaw nna Bang Sai de lung wa ai Myen asuya dap Hk.M.Y-(317) hpyen hpung ni a Modo (4) hpe Bang Sai makau kaw tinang KIA dap ni "Nga Rung Bawm" (1) hkap dem bun dat ai hta Modo (1) gaw ayai aya hten mat nna Myen dap maga na hpyen ma (2), Agyi (1), hte Hpyen Hpung Up "Tsit Chyaung Mho" Bho Mho Gyi "San Nyunt" ngu ai wa du kaw bawm hkyep (1) hkra, lagaw kaw (3) hkra rai yawng marai (4) hkala kaba hkrum mat ai lam shiga na chye lu ai.

Hkala hkrum ai Myen hpyenla ni hpe nau sawng ai majaw Bang Sai Tsi Rung kaw n-hkap la mat nna shaloi jang Lshio de htaw yu mat wa sai lam shiga na chye lu ai. Marai (4) hta na Bho Mho Gyi "San Nyunt" gaw grai sawng ai majaw masa nkaja mat sai lam shiga matut na chye lu ai.

Theme: Fresh Print by BlogBaker. Powered by BlogBaker.