Posts categorized as "myutsawkasa.blogbaker.com"

Myen Asuya A Htinggrum Hpyen Zai Ladat Kaba

12243055_203921469939871_7451063561730481326_n.jpgMyen asuya gaw NCA hte seng nna bawng ban hpawng hta AA, TNLA, MNDAA ni hpe n'bang la ai lam gaw kaba dik ai hpyen zai ladat rai nga ai, da-sang ngam da ai lam rai nga ai. Yaw shada lam gaw: (1) NLD lama na ra lata poi dang mat yang Arna lawan n'kam ap ai majaw, (2) UWSA, KIA hte kaga rawt malan hpung ni hpe n-gun kaba hte shamyit kau lu na matu, (3) NLAD mung dang, Majan mung dang, Miwa hpe mung shingdu gayin kau lu, Sinna Dan ni a garum ningtum mung lu, rai na matu rai nga ai.

Lai wa sai Bat hta Min Aung Line wa tsun lai wa sai lam gaw: "Mungdan kata mung chying masha baw-sang ni a lapran na n'hkrum n'ra ai laknak lang manghkang sha n'lu shazim kau dingsa gaw Mung Chying Rapdaw Asuya (NLD) ni hpe Arna n'lu ap ya shi ai" nga nna tsun lai wa sai. Dai lam gaw npawt ndung hkren asan sha mu mada nga sai, kaga rawt malan hpung ni hte NCA ta masat ka kau tim TNLA, AA, MNDAA ni hpe naw ngam da nna dai hpung ni hte majan naw gasat nga na, mang hkang naw shabyin taw nga nna hpyen dap Arna hpe naw jum manat da na matu rai nga ai.

Dai ladaw laman hta Awng San Kaw a mying hpe jai lang nna Sinna Mungdan ni de garum hpyi na, USA kaw na laknak mari la nna rawt malan hpung ni hpe gasat kau na, dai hta, KIA hte kaga Rawt malan hpung (11) NCA ta masat rai n'ka ai lam gaw myen wa a matu ahkaw ahkang kaba zawn byin nga ai. Shi gran da ai masing hte maren byin wa nga ai hpe grai kabu nga ai. Awng San kaw hpe nga shat shatai nna Sinna Dan de nga dawn na ladat rai nga ai.

Min Aung Line wa tsun mat wa ai ga langai hpang langai hpe dinglik yu ai shaloi dai lam ni yawng asan sha mu mada lu nga ai, lai wa sai bat hta sha shi tsun lai wa ai lam gaw: "USA hku nna laknak ni dut ya na she rai yang, jai lang manu jang mari na" nga nna Media ni a man e tsun shabrawng dat nu ai......Dai lam ni gaw mi kaw nna shanhte gran da ai masing hte maren sha rai nga ai. Awng San Kaw hte NLD hpe shadang da nna Majan naw gasat na, Arna gau ngwi ngwi, mungdan daw hte daw di nna ap mat wa na. Majan mung dang, Miwa mung hprang, myi man mung lu, rai na matu rai nga ai..........

Dai majaw meyn asuya gaw Awng San Kaw hte NLD ni dang ai hpe grai mani nna kabu kara hkap tau la nga ma ai.......Awng San Kaw hte kata lam myit hkrum da ai lam nga ai majaw mung rai nga ai, dai lam gaw grai dan dawng nga ai, KIA Dap Ba (8) majan hte seng nna Awng San Kaw hpa n'shaga ai, SSA/SSPP majan hte seng nna hpa n'shaga ai, azim sha nga ai, ndai lam ni gaw shanhte a kata lam masing hpe grau grau dan dawng shangun nga sai........Dai majaw, KIO/KIA hte kaga rawt malan hpung ni myit jahkrum la nna lama ma ndau dat ra sai......ra wa yang hpyen masa jawm pawng nna shamu shamawt ai lam galaw lu hkra lawan dik ai hku hkyen da ra sai ngu mu mada ai.

Myen a masu magaw kaw nna lawan lawt ai amyu tai wa u ga law.........

Myen Hpyen Nbungli Mi-35 KIA Gap Jahkrat Ai N're

11002496_709245989195739_2979713296996193448_n.jpgLai wa sai 16/ 11/ 2015 ya shani Mohnyin KIA Masat (8) Dap Ba daju hpe sa gap ai myen asuya a hpyen gasat nbungli Mi-35 gaw tinang KIA Dap ni gap jahkrat ai n're lam, shi hkrai shi kapaw nna hkrat mat ai she re lam, Nawku Jawng gap ayai kau ya ai hpang bai gayin gap na matu gayin nhtabg wa ai shaloi lamu ntsa kaw nbungli Rocket langai kapaw wa nna Mohnyin Namma mare makau kaw wa hkat mat ai she re lam na chye lu ai. Maga mi hku yu ga nga yang Nawku Jawng wa gap ai majaw Karai Kasang pawt nna Lamu Kasa ni nan kapaw jahkrat kau ya ai re ngu mai tsun nga ai.

Ndai lam gaw laklai ai mabyin rai nga ai, naw hkrung ai nbungli gau Pilot langai tsun ai gaw "Anhte Nbungli rai n'hkrat shi yang singkaw tu ai, masha zawn san ai langai nbungli shawng hku pyen lai wa ai, U mung n're, dai hpang nbubgli hta kapaw ai nsen na dat ai hte rau nbungli n'mai hkang mat ai" ngu nna ntsa tsang ni san jep ai shaloi tang madun ai lam na chye lu ai.

Lapu Gaw Lapu Sha/ Snake Is Snake/ Myen Gaw Myen Sha

397320_344556355576724_257778640921163_1110052_755062167_n.jpg

USA American hpyen dap gaw Syria hte Iraq na ISIS Muslim Njut Shanang Rawt Malan hpung ni hpe atsawm n'gasat kau ai sha n'ga, IS Njut Shang hpung nkau hpe shim ai ladat hte lagu madi shadaw nna Rusia hpe dingbai dingna jaw mayu nga ai, dai lam hpe Rusia chye kau ai majaw Syria hte Iraq na IS Musim Njut Shanang Rawt Malan hpung ni hpe laja lana htim gasat nga ai re lam, ya she IS hpung ni kaja wa sha hkrat sum hpang wa nga ai lam, USA gaw majoi shan gasat masu, tang du hkra n'galaw ai re lam na chye lu ai.

Dai hte maren Myen Asuya hpyen dap gaw Miwa Asuya hte matut nna pawng yang mungdan grau grau matsan hta matsan rai wa nna Miwa a mayam sha tai mat wa na hpe n'ra ai majaw NLD hpe ra lata poi dang da shangun nna Sinna mungdan ni hte mung masa gasup na hkyen nga ma ai. Sinna mungdan ni a madi shadaw ai hpe la nna UWSA hte kaga Rawt Malan hpung ni hpe gasat shamyit kau mayu nga ai.

Hpa majaw nga yang, UWSA hte MNDAA ni hpe Miwa Asuya gaw shingdu maga hku nna madi shadaw, maga ya nga ai hpe Myen Asuya gaw grai n'ra nga ai, Miwa a majaw UWSA, MNDAA hte KIA ni n'gun ja wa ai re ngu hkam la nga ai. Dai majaw, ndai masing hte seng nna NLD Party a Tingnyang Up Awng San Kaw hte myen Asuya Ningbaw ni kata lam myit hkrum da chyalu re lam hpe mung na chye lu ai. Ndai masing hpe Daw Awng San Su Kyi mung myit hkrum tawn sai hte Myen Hpyen dap nkau hpe mung NLD hpe ra lata "Me" bang na matu ntsa tsang kawn matsun tawn ai lam na chye lu ai.

Lapu gaw lapu sha rai nga ma ai.

KIA Dap Dung (36) Bang Lum Bum Kaw Laja Lana gasat

22/11/2015 ya Laban jahpawt jau jau 5:30am kaw nna Mung Gu ginwang KIA Dap Ba (4), Dap Dung (36) ni shara la nga ai "Bang Lum Bum" de mying n'chye shi ai myen hpyen ni htim lung wa ai majaw tinang KIA Dung (36) Kung (4) ni hte laja lana gasat poi byin nga ai lam shiga na chye lu ai. Gasat poi gaw ya shiga ka nga ai ten du hkra matut manoi naw byin nga ai lam matut ma chye lu ai.  

Ndai gasat poi hta tinang KIA MHH langai mungdan hte amyu sha a matu asak apnawng mat sai lam, Myen hpyen ni n-gun kaba hte laja lana htim gasat lung wa ai majaw  Bang Lum Bum chyen mi daram tinang shara (2) yen kau ya sai lam, Bum chyen mi hta gaw tinang KIA ni naw nga ai rai nna hpyen ni hte shada sin hkat nga ma ai lam na chye lua ai. 

 

KIA Ni Myen Hpyen Nbungli (1) Gap Jahkrat Kau Ya

mmexport1448111490972-1.jpg21/ 11/ 2015 ya Dai na de 4:15pm daram hta KIA Dap Ba (8) hpe gap na matu sa wa ai myen hpyen nbungli Mi-35 (1) hpe tinang KIA Dap Ba (8) ni lu gap jahjrat kau sai sai lam KIA Dap Ba (8) shawng lam  de na shateng tsun wa ai. Nbungli gaw tinang KIA ni shara la nga ai hku anem sha pyen lai wa ai majaw tinang KIA Myu Tsaw ni atsawm sha lu gap jahkrat kau dat ai re lam, KIA pala hkra ai nbungli gaw Myitkyina de nhtang wa ai lam kaw grai shakut pyen yu tim n'lu mat ai majaw Mohnyin Namma mare makau kaw hkrat kapaw mat ai re lam na chye lu ai. Nbungli gawt ai myen du (2) yen mung kalang lata si mat ai lam na chye lu ai. 

KIA Dap Ba (8) Hte Seng Nna Yawng Hpe Shana Dat A

12109039_884336028329218_3837671686326921516_n.jpgMohnyin ginwang KIA Masat (8) Dap Ba yen kau ai lam teng ai rai tim, dai shara gaw Dap Ba Daju "Headquarter" (HQ) dingsa she re, Mhonyin mare hte nau ni ai majaw lai wa sai shata kaw nna tinang dap ni yen da sai shara she re, dai shara kaw tinang KIA a shawng lam Post kasha hku nna sha tawn da ai re lam, HQ daju hpe kaga shara de htawt kau ai shata mi ram na sai hpang myen ni wa htim gap ai she re, masha pyi n'nga ai dap dingsa hpe myen hpyen ni chye nga ninglen laja lana wa htim gasat ai she re lam. Mohnyin kaw USDP ni ra lata poi sum ai majaw "Hpyen dap ahkyak ai".....ngu hpe mung masha ni hkam la wa hkra hkrang shala gasat dan ai she re lam na chye lu ai. 

Myen asuya a MWD kaw shapoi ai hte kaga ga she re, tinang KIA dap hku nna htim gasat ai lam hpa mung n'nga ai, shawng lam post kaji ni hku nna hkap shingla gasat ai lam sha nga ai. Myen ni shanhte shada gap si hkat ai she grai law ma ai lam, Ndai majan grau grau ahkyak kaba tai wa hkra yaw shada let shanhte masha ni hpe da-sang sang shut masu nna nbungli hte gap sat ai re lam, tinang KIA maga na laja lana sum machyi ai lam hpa mung n'nga ai lam shana dat ai. Ndai lam hte seng nna Mung Chying Mung Masha ni yawng myit n'daw ga, myit n'pyaw n'rai ga ngu shana lajin dat ai law...........

Karai Kasang Anhte Hpang Maga Tsap Na Matu Anhte Shawng Karai Kasang Hpang Maga Tsap Ra Ai

10247345_1411133425823642_7209087126831111063_n.jpgYawng kyu jawm hpyi ai majaw rai sam ai, ndai laman Myen dap ni tinang KIA hpyen dap ni hte gasat poi byin shagu shanhte shada hkrai gap si hkat, shanhte bawm hte shanhte kapaw si, gap si rai nga ma ai. KIA Dap Ba (8), hte KIA Dap Dung (7), ni hta myen ni shanhte hkrai shanhte gap si hkat nga ma ai. Ndai lam ni gaw Karai Kasang anhte Amyu sha ni hte rau rai nga ai ngu ai kumla rai sai, anhte madaw Karai Kasang hpang maga lawan tsap mat ra nga ai, shaloi she Karai Kasang anhte hpang maga tsawp ya na rai nga ai.

Dai majaw, Num shalaw ai, ayuk jahtuk re ai ni Ningbaw Ningla shara kaw na lawan yen ya marit, san seng ai, num langai sha lu ai, tinang dinghku a ntsa sadi dung ai ni hpe sha Ningbaw Ningla shara kaw tsap ai hpe mu mayu ga ai. Tinang dinghku a ntsa pyi sadi n'dun ai wa me Amyu hte Mungdan a ntsa sadi dung na ngu gaw n'mai byin nga ai. Mu mada ai Hpung woi sara ni a ga hpe pyi n'kam madat ai wa me n'mu mada ai Karai kasang a ga madat na ngu ai mung n'mai byin nga ai. 

(1) Yawn hpe n'tsun mayu ai.

(2) Langai lahkawng hpe sha madi ai

(3) Sadi dung kangka ai hte jet ai myu tsaw myit rawng ai ningbaw ningla ni   hpe hkungga jaw nngai.

Yawng hpe hkungga le,

           (Myu Tsaw Kasa)

Myen Hpyen Ni KIA Dung (27) Ni Hpe Sinat Kaba Hte Gap

12208294_193820864285614_3799229126211120200_n.jpg16/ 11/ 2015 ya shani 1:50pm ten daram hta KIA Masat (3) Dap Ba, Dap Dung (27) ginra Balawng Dingsa mare kaw du nga ai myen hpyen ni gaw tinang KIA ni nga ai Man Cham mare htumpa de sinat kaba gap sharu bun ai lam shiga na chye lu ai. 17/ 11/ 2015 ya shani mung Muse, Nam Hkam maga de na hpyen la hpring hpring htaw ai myen hpyen modo (9) gaw KIA Dap Dung (27) ginra Man Wing de du shang wa sai lam, myen hpyen ni KIA Dap Dung (27) de bai shamu shamawt hpang wa nga ai lam shiga na chye lu ai.

SSPP/SSA Dap Ni Hpe Myen Ni Nbungli Hte Bai Wa Gap

10565101_1645485869008574_1117705316884891410_n.jpg16/ 11/ 2015 ya shani lahta Sam Mung SSA/SSPP ni a ginjaw Wanhai hte Maing Shu lapran na Taba Sawng mayan shara jahkrat nga ai SSA dap ni hpe Myen asuya Nbungli Dap ni Mi-35 Helicopter (4) hte kahti galai wa gap sharu bun ai lam shiga na chye lu ai. Dai shani sha KIA Masat (8) Dap Ba daju hpe mung myen hpyen ni nbungli dap, lagaw lam dap ni hte laja lana htim gasat lai wa sai re.

Myen Hpyen Dap Ni Mung Masha Mare Nat Jahten Kau Ya

11880681_1482504272065440_4869853284753426968_n.jpgKIA Masat (4) Dap Ba, Dap Dung (8) ginra, mung masha htinggaw (30) jan nga ai Bang Kan mare de 14/ 11/ 2015 ya shani myen hpyen dap ni du shang wa nna mare ting hpe wan nat jahten kau ya sai lam shiga na chye lu ai. Ya na zawn tara n'lang ai myen hpyen dap a arawn alai hpe mungkan chyam hkra tsun shapoi shabrawng ninghkap sa wa ga ngu saw lajin dat ai law....

Myen Hpyen Ni Jingpaw Mung Masha (2) Hpe Zingri Sat Kau Ya

10994159_1597136513854530_106235258527462720_n.jpg28/ 10/ 2015 ya shani Hpakant Taw Maw de sa wa ai lam kaw shadang Jangmaw La, Kahtan Maw kaw na Slg. Dagau Naw asak (35) ning, shdang Shang Hka La, ndai mung masha (3) hpe myen hpyen dap ni rim woi mat wa ai hpang Shadang Shang Hkya La bai lu hprawng lawt wa ai. Ngam ai marai (2) hpe 15/ 11/ 2015 ya shani myen hpyen ni zingri sat kau ya sai lam shiga tup hkrak na chye lu ai. 

KIA Dap Ba (8) Majan Shiga Ginchyum

11038254_448960955267748_2986388792322922271_n.jpg16/ 11/ 2015 ya shani 2:00pm ten daram hta KIA Dap Ba (8) Daju HQ Loi Yang Bum hpe myen asuya dap ni MiG-29 Jet Fighter Nbungli hte (5) lang gawai nna wa htim gap, dai hpang myen hpyen lagaw lam dap ni hpyen man (3) hku nna bai htim lung wa ai kaw shanhte shada shut nna laja lana gap hkat ai kaw si hkala law mat, hkala masha ni hpe Modo (4) hte Loi Yang Bum lagaw de htaw sa da ai lam na chye lu ai.

Bai 4:00pm ten daram hta tinang KIA Dap Ba (8), Dap Dung (26)
ginra, Se Zin, Woi Kang ginwang daw Rung hpe mying n'chye shi ai myen hpyen ni wa htim gap, Jet Nbungli (1) hte mung wa gap garum ai lam na chye lu ai.

Bai, 4:40pm ten daram hta mung tinang Dap Ba (8) daju HQ hpe Mi-35 jigrawngt nbungli "helicopter" (2) hte bai wa htim gap ai hta lagaw lam dap ni Map jaw shut nna nbungli bawm hte pala ni shanhte masha ni kaw wa hkrat bun ai majaw ram ram machyi hkrum mat ai lam na chye lu ai.

KIA Dap Ba (8) Majan Laja Lana Matut Byin Nga

16/ 11/ 2015 ya shani ting tinang KIA Dap Ba (8) HQ daju makau grupyin hte Dung (35) ginra hta laja lana gasat poi byin tim tinang Dap Ba daju hpe tinang KIA Myu Tsaw ni ja ja lu makawp maga da lu ai gaw Karai Kasang a chyeju san san rai sai. 

Dai ni na majan myen dap Jet Fighter Nbungli hte wa gap ai hta nbungli bawm nkau gaw shanhte myen dap ni nga ai maga wa hkrat nna grai nyam kyek jahtau jawng nga ma ai lam na chye lu ai. 

Shana nsin rim rim rai wa hkra nbungli hte gasat nga ai rai nna 5:30pm daram hta nbungli bawm langai Mho Nhyin Dakkasu Jawng makau kaw wa hkrat kapaw ai majaw jawng wang na jawng ma ni hte magam gun ni myo kata de hprawng shajang mat sai lam. Dakkasu jawng hte Mile (7) daram tsan ai kaw KIA MHH post langai nga ai majaw dai hpe gap masu nna jawng makau de gap shalai dat na masa nga ai lam buga masha ni tsun.

KIA Dap Ba (8) Majan Shiga, Myen Ni Nbungli Hte Wa Gap

1920989_531569903623283_1228009767_o.jpg16/ 11/ 2015 ya hta KIA Dap Ba (8) HQ hte Dung (35) hpe 12:20pm kaw nna myen ni Jet N'bungli (2) hte lahkawng lang dabat nna wa gap ai, ya ya nbungli (4) hte bai rawt hkyen nga sai shiga na chye lu ai. Kyu ja ja hpyi ya ga.

Mani 15/ 11/ 2015 ya na Dap Ba (8) Dung (35) majan hta myen dap maga na Myen Du Jum (1), 2kap Du (1) hte hpyen ma marai (30) jan si nna hkala nba law ai lam na chye lu ai. 

Myen Asuya A Zai ladat Ningnan

10361040_975180442506943_803204040208934974_n.jpgMyen Asuya Dap gaw ya yang na mung masa mayak manghkang lam hpe hparan lu na matu NLD Party hpe Ra Lata Poi dang kau shangun nna Sinna Dan Mungdan ni hpang de machyu mat nhtawm Miwa hpe shingdu tawn kau na matu masing rai na re ngu mu mada lu ai. Hpa majaw nga yang Myanmar mungdan hta Miwa Asuya gaw lam shagu hta ka-up sha wa nga ai, Mungdan ting Miwa a mayam tai wa nga ai sha n'ga, Miwa Asuya gaw Myanmar Mungdan kata hpyen masa, mung masa, Sut masa lam ma hkra hta shang chyinglau nga ai hpe Myen ningbaw nkau gaw grai n'ra nga ma ai. Dai majaw, "Awng San Kaw Gumsan Magam n'tai jang rai sai" nga nna NLD hpe Ra Lata Poi dang kau shangun nna Sinna Mungdan ni a garum ningtum ni hpe la sa wa let sinna Dan de machyu mat wa nna Miwa hpe shingdu tawn kau na masing rai nga ai ngu mu mada lu ai.

SSA/SSPP Ginjaw Wan Hai Hpe Myen Asuya Dap MI-35 Nbungli (3) Hte Laja Lana Htim Gasat

11017008_1633848080172353_7163420842279268506_n.jpgRa Lata poi ngut ai hte dai ni 10/ 11/ 2015 ya shani SSP/SSA ginjaw Wan Hai hpe Myen Asuya Dap gaw hpyen gasat nbungli MI-35 Helicopter (3) hte laja lana htim gasat nga ai lam. Wan Hai ginjaw dap kata hte mare kata, shara shagu myen dap nbungli hte gap ai majaw dum nta ni hten za mat ai lam shiga na chye lu ai.

Bai, TNLA Balawng Dap ni hpe mung 9/ 11/ 2015 ya shani kaw na n'gun kaba hte laja lana htim gasat nga ai lam shiga na chye lu ai. 

Myen asuya dap gaw Ra Lata Poi ngut ai hte majan kaba ni hpe matut manoi waw hpang nga sai hku re, KIO ginjaw ginra de mung tsaw dik ai madang hku nna hkyen shajin let maja ra na re ngu mu mada lu ai. Hpa majaw nga yang, ya hkyak hkyak asuya tai nga ai USDP gaw ra lata poi hta teng sha sum na masa pru taw nga sai, dai majaw tak da ai hte maren NCA Ta Masat n'ka ai rawt malan hpyen hpung ni hpe langai hpang langai htim gasat wa na masa nga ai, majan grai laja wa nna "Mung masa n'ngwi n'pyaw ai majaw Asuya Nnan hpe "Arna" rai n'lu ap shi ai," nga jahpai tsun wa na hpe tsang ra nga ai.

Theme: Fresh Print by BlogBaker. Powered by BlogBaker.