KIA Masat (5) Dap Ba Hte Dap Nawng Masat (253) Ginra Kaw Gasat Poi Byin

1979711_605908059502487_7555631413274373675_n.jpg(Nov 19, 2014) ya shani 11:15am grupyin daram hta KIA Masat (5) Dap Ba Hte KIA Dap Nawng Masat (253) ginra Gangdau Ja Hta Ntsa Nhpram KIA Post kaw tinang dap ni hkam da ai bawm ngoi wa ai majaw bawm gawan sa ai Du Tau La Wawm hte myen tai hpyen ni sa hkrum katut ai majaw gap hkat ai kaw nna Myen tai hpyen maga de na tinang KIA Post maga de Jak sinant ni nsim nsa gap sharu bun ai hte sinant kaba 60mm ni hte mung hte gao sharu bun ai lam shiga na chye lu ai.

Dai hpang kade nna yang Myen dap ni Laiza KIA Hpyen Du Wunkat Jawng De Sinant Kaba gap bang ai re lam shiga matut na chye lu ai. Myen dap ni shanhte shada shana hkat ai hta gaw "KIA ni shawng gap nna anhte bai gap htang ai she re" nga nna shana hkat ai lam shiga na chye lu ai. KIA Nhpram Post hpe htim gasat mayu nna bawm sa run ai kaw bawm kapaw la ai majaw, tinang KIA ni shara la nga ai de shang gabye sa wa ai majaw re hpe asan sha mu mada lu nga ai.

Tinang KIA Dap hku nna gaw tinang shara de shang gabye sa wa ai tai hpyen yawng hpe hkap ninghkap gasat na matu matsun da chyalu re, ndai laman byin ai majan ni yawng gaw Myen dap ni shawng tinang KIA shara de shang gabye sa wa ai majaw byin ai majan ni hkrai re.

Myen Hpyen Shamu Shamawt Shiga

10527267_264334867091914_6570065117971621251_n.jpg(Nov 18, 2014) ya shani KIA Masat (3) Dap Ba npu Dap Dung (27) ginra hta tinang KIA dap ni hte gasat poi byin ai Myen tai hpyen dap Hk.M.Y-(317) ni n-gun (40) ram sha ngam sai hte Maji Kung Kaji kaw du bang sai lam shiga na chye lu ai. Hkala masha marai (5) hte sinant shajan (8) mung hpai rai nna marai (28) gaw Balawng Dingsa de wa sa bang da sai lam shiga matutu na chye lu ai.

Lai wa sai (Nov 17, 2014) ya shani lawu Myen mung de na Myen hpyen dap Dap Nu Tat-M-(44) ni N-gun (200) jan gaw Manmaw (21) Dap de du bang sai lam shiga na chye lu ai.

(Nov 18, 2014) ya shani Mandalay de na lung wa ai Myen hpyenla ni gaw Balik hking lang nna Mawdaw (2) hte n-gun (60) daram Myitkyina M.P.Hk daju de du bang sai lam shiga na chye lu ai.

KIA Hpyen Du Wunkat Jawng Ma Marai (23) Myen Tai Hpyen Laknak Hte Asak Si Sum Mat

10174804_743382342408634_3473402150789757329_n.jpgDai ni (Nov 19, 2014) ya shani hta KIO ginjaw Laiza makau Woi Chyai Bum ntsa na tinang KIA Hpyen Du Wunkat Jawng kaw wunkat jawng ma ni wunkat la nga ai ten hta Laiza makau Hka Ya Bum kaw du nga ai Myen asuya dap ni da-sang sinant kaba (76mm) hte (2) lang gap bun dat ai majaw wunkat jawng ma marai (21) gaw wunkat la nga ai training pa kaw nan kalang lata asak si sum ap nawng mat nna marai (3) gaw shana de daw 4:00pm ten daram hta tsi rung kaw nsa di mat ai re lam na chye lu ai. Asak ap-nawng si sum mat sai hpyen du jawng ma yawng marai (23) tup rai mat sai lam KIA shiga lawk kawn na chye lu ai.

Dai hta na marai (17) tup gaw hkala nba hkrum mat ai majaw ya yang hpyen Tsi Rung hte Mung Shawa Tsi Rung ni hta tsi tsi hkam la nga ma ai lam shiga na chye lu ai. Asak ap nawng mat wa sai hpyen du jawng ma marai (23) a moi mang ni hpe hpawt ni (Nov 20, 2014) ya shani hpyen htung, Nawku htung hte maren makoi mayang na re lam shiga na chye lu ai.

Dai ni na nhtoi gaw anhte Wunpawng Myu Sha ni a matu Sum Machyi Kaba hkrum ai nhtoi, maroi nni masin nsi ai nhtoi nan rai mali ai law...dai majaw dai ni na nhtoi hpe Wunpawng Myu Sha Ni yawng labau hta ka matsing da, kraw kata hta matsin sumhting da nna anhpu annau ni galaw ra ai amu hpe gwi gwi rip rip galaw sa wa saga ngu saw lajin dat ai rai......

Ya na zawn nhku nshawp ai Myen Tai Hpyen dap ni hpe anhte Wunpawng Buga lamu ga ginra ni hta na lawan gawt shachyut kau lu na matu hte Tsep kawp Awng Padang Dip kau lu na matu Wunpawng amyu sha ji nban yawng nsim nsa aja awa akyu hpyi nga ga ngu saw lajin dat ai law.....

KIA Dap Dung (26) Ginra Kaw Gast Poi Byin, Myen (1) Si, (2) Hkala Hkrum

984034_628545593892310_1407521374163315138_n.jpgNov 17, 2014 ya shani 3:30pm ten daram hta KIA Masat (2) Dap Ba npu Dap Dung (26) ginra Nam Hkyi Maw Lawk (1) kaw du nga ai tinang KIA hpyen hpung hpe Lawk (2) kaw hpyen n-gun (100) ram hte shara jahkrat nga ai Myen asuya dap Hk.L.Y-(51) dap na Maj. Aung Kyaw Lwin woi awn ai n-gun (30) jan sa wang gap ai majaw shana de daw 3:45pm du hkra gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.

Ndai gasat poi hta Myen tai hpyen maga na marai (1) si, marai (2) hkala nna mung masha (1) mung hkala hkrum mat ai lam shiga na chye lu ai. lawk (1) hte Lawk (2) lapran Deng (1) jan sha tsan ai re lam mung shiga matut na chye lu ai.

KIA Dap Dung (2) Ginra Kaw TNLA Dap Hte Kawng Hka P.T.Ts Dap Ni Shara (2) Kaw Gasat Poi Byin

1623568_577025472390746_891278919_n.jpgNov 18, 2014 ya shani 3:30pm-5:00pm ten laman hta lahta Sam Mung KIA Masat (4) Dap Ba npu Dap Dung (2) ginra Nam Rim mare makau kaw TNLA dap ni hte Kawng Hka P.T.Ts dap ni hkying hkum lahkawng daram gasat poi laja lana byin ai lam shiga na chye lu ai. Kawng Hka P.T.Ts dap maga Myen asuya dap ni mung shang gap garum ai re lam shiga matut na chye lu ai.

Bai, 4:45pm ten daram hta mung KIA Dap Dung (2) ginra Lung Wai hte Yung Maw lapran Nam Gan Hka mahkrai kaw TNLA dap ni hte Kawng Hka P.T.Tsa dap ni gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.

Ndai gasat poi (2) hta lahkawng maga na sum machyi shiga tup hkrak rai nchye lu shi ai.

KIA Dap Dung (27) Kaw Myen Hte KIA Ni Gasat Poi Matut Manoi Bai Byin, Myen Hkala Nba Law

1972332_1540179729541147_1986241638_n.jpgNov 17, 2014 ya shani 1:15pm grupyin daram hta KIA Masat (3) Dap Ba npu Dap Dung (27) ginra Hka Shang hte Mang Kying lapran Nlung Wa Lawng Kawng kaw Myen tai hpyen dap Hk.M.Y-(317) hpyen hpung ni hte tinang KIA Dap Dung (12,27) pawng hpawn hpyen hpung ni laja lan gasat poi byin ai lam shiga na chye lu ai.

4:00pm ten daram hta Hka Pru Pa maga de myen dap ni bai gale pru wa ai majaw kalang bai numdaw langai matut manoi gasat poi byin ai re lam hte gasat poi gaw shana de daw 6:00pm ten daram du hkra re lam shiga matut na chye lu ai.

Ndai numdaw (2) lang gasat poi hta lahkawng maga na sum machyi shiga tup hkrak nchye lu shi tim tinang maga na marai (2) loi li sha hkala nna Myen tai hpyen maga na gaw ram ram hkala nba hkrum mat sai lam KIA shiga lawk na chye lu ai.

Myen Dap Ni KIA Dap Dung (6) Loi Me Post Yen Ya Na Matu Matsun Wa

10308931_778769482136166_8792581323430846446_n.jpgLai wa sai Nov 14 ya shani KIA Masat (2) Dap Ba npu Dap Dung (6) ginra Ka Maing Hpung Kyi jawng kaw du nga ai Myen dap hpyen hpung ni Hka Shin Maw maga sa na lam hte tinang KIA dap MHH Dung (2) ni nga ai Loi Me Post hpe yen ya na matu Seng Hpra mare salang wa hpe wa tsun shangun ai lam shiga na chye lu ai.

Tinang KIA dap maga na mung nyen ya lu ai lam bai htang shana sai lam shiga matut na chye lu ai.

KIA Dap Dung (27) Kaw Gasat Poi Byin, Myen Marai (3) Si, Hkala Nba Law

997068_718262194929153_1845632070417082708_n.jpgNov 16, 2014 ya shani 12:00pm-2:00PM ten laman hta KIA Masat (3) Dap Ba npu Dap Dung (27) ginra KIA MHH dap dung, Nau Up, Du Up Ja Yung hpung ni shara la nga ai Hin Buk, Hka Pra lam numshe grupyin kaw gale pru wa ai Myen asuya dap Hk.M.Y-(317) dap ni n-gun (80) ram hpe tinang KIA hpyen hpung ni remote bawm hkap adem bun ai kawn gasat poi byin ai hta, Myen dap maga na marai (3) si nna hkala nba law ai lam na chye lu ai.

Myen Dap Ni KIA Dap Dung (26) Ni Hpe Laknak Kaba Hte Gap Sahru Bun

10367818_656165251122244_9142274811933742455_n.jpgLai wa sai Nov 10, 2014 ya shani 9:00am ten ram hta KIA Masat (2) Dap Ba npu Dap Dung (26) ginra Nam Hyi Maw kaw du nga ai Myen dap Hk.L.Y-(51) dap na Bho Mho Awng Kyaw Kyaw woi awn ai n-gun (50) daram gaw tinang KIA ni shara la nga ai maga de Laknak Kaba ni hte gap shru bun ai lam shiga na chye lu ai, matut nna mung naw gap na matu Byoha Nho Tan Naing Win kawn matsun da ai lam shiga na chye lu ai.

Wai Maw Mai Na Hpyen Yen Ni Myen Asuya De (2015 Kachin State Day) Hpe Ninghkap Laika Bang

Lai wa sai (Nov 13, 2014) ya shani hta du na ra ai (January 1, 2015) ya shani galaw na Jinghpaw Mung masat nhtoi manau poi hpe myen hpyen asuya hku nna woi awn galaw na re majaw Wai Maw Mai Na Hpyen Yen dabang na Hpyen yen mung shawa marai (1500) gaw nshang lawm na matu dawdan let Myen asuya de ta masat lakka jawm ka nna laika bang ai lam shiga na chye lu ai.

Ya na zawn njaw, ntara ai lam hpe gwi gwi dawdan let tatut hkrang shapraw n-gun madun mat ai Mai Na Hpyen yen mung shawa ni hpe hkunga jaw dat ai, amyu sha lam yan hta ya na zawn galoi mung gwi gwi dawdan nna n'tara ai lam ma hkra hpe ninghkap sa wa ra nga ai.

Myen Dap Bho Chuk Gyi Myint Soe Laiza Makau Hpun Pyen Bum Kaw Wa Du

1526387_308339055988102_1673941552828985936_n.jpgLai wa sai Nov 5, 2014 ya shani KIA Masat (5) Dap Ba npu Dap Dung (24) ginra rai nga ai KIO ginjaw Laiza makau Hpun Pyen Bum kaw Myen asuya hpyen dap a lahta Myen Mung Hpyen majan Zai Ladat Hte Matsun Du rai nga ai Bho Chuk Gyi "Myint Soe" wa du kau da ai lam myen asuya hte ni kahtep ai shiga lawk kawn na chye lu ai.

Myint Soe wa hku nna Laiza mare hpe adan sha mu mada lu ai Hpun Pyen Bum pung ding tsaw dik ai shara de du hkra sa nna Laiza hpe Pat Myi Htawn (Binoculars) hte yu let ya yang Laiza makau grupyin ni hta shara wa la nga ai Myen hpyen dap shawng lam Dap Nawng Up ni hte Dap Dung Up ni hpe hpyen majan mahkyen ni hte seng nna n-gun jaw tsun matsun kau da ai lam shiga na chye lu ai.

Dai hpang Daw Hpum Yang de bai nhtang wa nna Myen dap Shawng Lam ginra Dap Dung Up, Dap Nawng Up hte Hpa-awng ni hpe hpyen masa mahkyen ni hpe mung tsun matsun kau nna nna shana maga daw Manmaw Mare de bai nhtang wa mat sai lam shiga na chye lu ai. Laklai ai lam langai gaw "2014 rai nhtum yang KIO ginjaw makau grupyin hta hpyen majan masing kaba langai nga na re" nga nna mung kahtap tsun ai lam na chye lu ai.

Jinghpaw Num Sha Jawng Ma Marai (30) Hpe Hkringdat Nchye Shi Ai Myen Wuhpung Langai Mara Kata Rim Mat Wa

Lai wa sai Nov 9, 2014 ya shana daw 8:00am ten daram hta Wunpawng Mungdan Htingnai Ginwang "Mho Gaung" mare kata hta lam hkawm nga ai Jinghpaw num sha jawng ma marai (30) hpe myen ga shaga ai la marai (10) daram gaw mawdaw Bus langai hta atik anang rim bang nna Myitkyina Muklum de htaw mat wa sai re lam shiga na chye lu ai. Hpa majaw rim woi mat wa ai hpe tup hkrak nchye lu shi ai.

Mara kata rim hkrum ai Jinghpaw Num sha marai (30) hta na Salang Maru Hkawng Lum a kasha Lum Naw gaw tsam mari bai lu hprawng lawt wa ai lam shiga matut na chye lu ai, kaga ngam ai ni gaw ya du hkra rai npru wa ai sha n-ga, gara de rim mat wa ai, gara kaw du nga ai lam ya du hkra shiga nna shi ai lam kanu kawa dum nta masha ni kawn na chye lu ai.

Dai majaw anhte a Wunpawng shayi sha ni shana jan du wa jang grai sadi maja nna she pru prang hkawm sa ga ngu sadi jaw lajin dat ai. Ya yang myen ni gaw anhte Jinghpaw Wunpawng ni hpe ladat amyu myu hku nna gasat shamyit nga ai re hpe dum ga.....sadi ga...Myen ni gaw shanhte kam ai hku galaw nga ai, sat mayu yang sat, roi mayu yang roi...rai nga ai re..

Ndai lam hte seng nna Wunpawng la ni atsam dat let rim hkrum ai anhte a kajan, kasha, kanau ni hpe lu hkra bai hkye la ga ngu saw lajin dat ai law.....

Gahtet Gamawt Myen Hpyen Shiga

10153195_600534530042704_740079453193712059_n.jpgNov 3, 2014 ya shani 8:00am ten ram hta KIA Masat (1) Dap Ba ginra rai nga ai Putao kaw Myen dap Bho Chuk Gyi "Myint Soe" hte Bho Mho Gyi (4) lawm ai hpung ni wa du nna Majan mahkyen hte seng nna sa matsun kau da ai lam shiga na chye lu ai.

Jinghpaw Mung De Myen Dap N-gun Bai Jat Nga

10001440_626683077411895_4799544604771337429_n.jpgNov 3, 2014 ya shani 8:00am ten ram hta KIA Dap Dung (11) ginra de lawu Myen Mung de na lung wa ai Myen dap Dap Nu (66) na Bho Gyi "Tin Lha Awng" woi awn ai hpyen hpung n-gun (100) grupyin hpung ni mawdaw (9) hte Mho Gaung Hk.L.Y-(74) dap de du shang wa sai lam shiga na chye lu ai.

Hpakant Lam Mayan Myen Dap Gate Ni Bai Dawm Sai

10603224_692931524136337_2538200875063115227_n.jpgNov 4, 2014 ya shani kaw nna Wunpawng Mungdan Uru Seng Maw Hpakant lam mayan na Myen dap Gate ni hpe bai dawm kau sai lam shiga na chye lu ai, hpa majaw dawm kau ai lam hpe tup hkrak nchye lu shi tim Myen dap ni a hting grum masing rai na re nga nna buga masha ni tsun kajai nga ma ai.

Hpakant Mana Maw Hta Lung Seng Htu Mung Masha Ni N-gun Madun Poi Galaw

10153786_314225395431302_2930631214328844062_n.jpgNov 4, 2014 ya shani KIA Masat (2) Dap Ba, Dap Dung (6) ginra rai nga ai Hpakant Mana Maw kaw lung seng tam htu nga ai mung masha ni hpe Company ni kaw nna lung seng n'htu na matu tsun matsun ai hpe nra sharawng ai majaw masha marai (300) daram n-gun madun poi galaw ai lam shiga na chye lu ai, n-gun madun poi hta Signboard "Pyen dau" shakap ai lam, akyu hpyi ai lam ni mung galaw ai lam shiga matut na chye lu ai.

Theme: Fresh Print by BlogBaker. Powered by BlogBaker.